Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing
  1. EESÕNA
  2. Kommentaaride autorid
  3. LÜHENDID
  4. ÕIGUSAKTIDE LÜHENDID
  5. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
   1. § 1. Seadustiku reguleerimisala
   2. § 2. Kriminaalmenetlusõiguse allikad
   3. § 3. Kriminaalmenetlusõiguse ruumiline ja ajaline kehtivus
   4. § 4. Kriminaalmenetlusõiguse isikuline kehtivus
   5. § 5. Riiklikkuse põhimõte
   6. § 6. Kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte
   7. § 7. Süütuse presumptsioon
   8. § 8. Menetlusosalise õiguste tagamine
   9. § 9. Isikuvabaduse tagamine ning inimväärikuse austamine
   10. § 10. Kriminaalmenetluse keel
   11. § 11. Kohtuistungi avalikkus
   12. § 12. Kohtuistungi avalikkuse piiramine
   13. § 13. Kohtuistungi talletamise piiramine
   14. § 14. Kohtumenetluse võistlevus
   15. § 15. Kohtuliku arutamise vahetus ja suulisus
   16. § 151. Kohtuliku arutamise katkematus ja viivitamatus
  6. 2. peatükk. KRIMINAALMENETLUSE SUBJEKTID
   1. § 16. Menetlejad ja menetlusosalised
   2. § 17. Kohtumenetluse pooled
   3. 1. jagu. Kohus
    1. § 18. Maakohtu koosseis
    2. § 19. Ringkonnakohtu koosseis
    3. § 20. Riigikohtu koosseis
    4. § 21. Eeluurimiskohtunik
    5. § 22. Täitmiskohtunik
    6. § 23. Hääletamine kollegiaalses kohtukoosseisus ja kohtuniku eriarvamus
    7. § 24. Üldine kohtualluvus kriminaalasja arutamisel maakohtus
    8. § 25. Erandlik kohtualluvus kriminaalasja arutamisel maakohtus
    9. § 26. Ühendatud kriminaalasja kohtualluvus
    10. § 27. Kohtunikku puudutava kriminaalasja kohtualluvus
    11. § 271. Süüdistuskohustusmenetluse kohtualluvus
    12. § 28. Kohtualluvuse kontrollimine ja alluvusvaidluse lahendamine
    13. § 29. Kohtutevaheline menetlusabi
   4. 2. jagu. Prokuratuur
    1. § 30. Prokuratuur kriminaalmenetluses
   5. 3. jagu. Uurimisasutus
    1. § 31.Uurimisasutuste piiritlemine
    2. § 32. Uurimisasutus kriminaalmenetluses
   6. 4. jagu. Kahtlustatav ja süüdistatav
    1. § 33. Kahtlustatav
    2. § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused
    3. § 35. Süüdistatav
    4. § 36. Juriidilisest isikust kahtlustatava ja süüdistatava osalemine kriminaalmenetluses
   7. 5. jagu. Kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik
    1. § 37. Kannatanu
    2. § 38. Kannatanu õigused ja kohustused
    3. § 39. Tsiviilkostja
    4. § 40. Tsiviilkostja õigused ja kohustused
    5. § 401. Kolmas isik
    6. § 402. Kolmanda isiku õigused ja kohustused
    7. § 41. Kannatanu esindaja, tsiviilkostja esindaja ja kolmanda isiku esindaja
   8. 6. jagu. Kaitsja
    1. § 42. Kaitsja
    2. § 43. Kaitsja valimine ja määramine
    3. § 44. Asenduskaitsja
    4. § 45. Kaitsja osavõtt kriminaalmenetlusest
    5. § 46. Kaitsekohustuse võtmisest keeldumine või võetud kaitsekohustusest loobumine
    6. § 47. Kaitsja õigused ja kohustused
    7. § 48. Kaitsjast loobumine
   9. 7. jagu. Menetluses osalemist välistavad asjaolud
    1. § 49. Kohtuniku taandumise alused
    2. § 491. Kohtuniku esitatud taandamistaotluse lahendamine
    3. § 50. Kohtuniku taandamine
    4. § 51. Taandunud kohtuniku ja taandatud kohtuniku asendamine
    5. § 52. Prokuröri taandumise alused
    6. § 53. Prokuröri taandamine
    7. § 54. Kaitsja taandumise alused
    8. § 55. Kaitsja taandamise alused
    9. § 56. Kaitsja taandamise menetluse taotlus
    10. § 57. Kaitsja taandamise menetlus
    11. § 58. Taandunud kaitsja ja taandatud kaitsja asendamine
    12. § 59. Muude menetlusest osavõtvate isikute taandamine
  7. 3. peatükk. TÕENDAMINE
   1. 1. jagu. Tõendamise ja tõendite kogumise üldtingimused
    1. § 60. Tõendatus ja üldtuntus
    2. § 61. Tõendite hindamine
    3. § 62. Tõendamisese
    4. § 63. Tõend
    5. § 64. Tõendite kogumise üldtingimused
    6. § 65. Reisil viibival laeval ja välisriigis saadud tõendid
   2. 2. jagu. Tunnistaja ülekuulamine
    1. § 66. Tunnistaja
    2. § 67. Tunnistaja turvalisuse tagamine
    3. § 671. Tunnistaja esindaja
    4. § 68. Tunnistaja ülekuulamine
    5. § 69. Kaugülekuulamine
    6. § 691. Ütluste deponeerimine
    7. § 70. Alaealise tunnistaja ülekuulamise erisused
    8. § 71. Ütluste andmisest keeldumine isiklikel põhjustel
    9. § 72. Ütluste andmisest keeldumine kutse- või muu tegevuse tõttu
    10. § 73. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kohta ütluste andmisest keeldumine
    11. § 74. Tunnistaja ülekuulamise protokoll
   3. 3. jagu. Kahtlustatava ülekuulamine
    1. § 75. Kahtlustatava ülekuulamine
    2. § 76. Kahtlustatava ülekuulamise protokoll
   4. 4. jagu. Vastastamine, ütluste seostamine olustikuga ja äratundmiseks esitamine
    1. § 77. Vastastamine
    2. § 78. Vastastamisprotokoll
    3. § 79. Ütluste seostamine olustikuga
    4. § 80. Ütluste ja olustiku seostamise protokoll
    5. § 81. Äratundmiseks esitamine
    6. § 82. Äratundmiseks esitamise protokoll
   5. 5. jagu. Vaatlus
    1. § 83. Vaatluse eesmärk ja vaatlusobjektid
    2. § 84. Sündmuskoha vaatlus
    3. § 85. Laiba vaatlus
    4. § 86. Dokumendi, muu objekti või asitõendi vaatlus
    5. § 87. Vaatlusprotokoll
    6. § 88. Isiku läbivaatus
    7. § 89. Posti- või telegraafisaadetise arest ja läbivaatus
    8. § 90. Posti- või telegraafisaadetise läbivaatuse protokoll
   6. 6. jagu. Läbiotsimine ja uurimiseksperiment
    1. § 91. Läbiotsimine
    2. § 92. Läbiotsimisprotokoll
    3. § 93. Uurimiseksperiment
    4. § 94. Uurimiseksperimendi protokoll
   7. 7. jagu. Eriteadmisi nõudvate asjaolude selgitamine
    1. § 95. Ekspert
    2. § 96. Eksperdi taandumise alused
    3. § 97. Eksperdi taandamine
    4. § 98. Eksperdi õigused ja kohustused
    5. § 99. Ekspertiisi tagamine
    6. § 100. Võrdlusmaterjali võtmine ekspertiisiks
    7. § 101. Ekspertiisimaterjali võtmise protokoll
    8. § 102. Kahtlustatava või süüdistatava sundpaigutamine raviasutusse
    9. § 103. Laiba väljakaevamine ametlikust matmiskohast
    10. § 104. Laiba matmiskohast väljakaevamise protokoll
    11. § 105. Ekspertiisi korraldamine
    12. § 106. Ekspertiisimäärus
    13. § 107. Ekspertiisiakti koostamine
    14. § 108. Ekspertiisist keeldumise akti koostamine
    15. § 109. Eksperdi ülekuulamine
    16. § 1091. Asjatundja
   8. 8. jagu. Tõendite kogumine jälitustoiminguga
    1. § 110. Jälitustoimingu lubatavus tõendite kogumisel
    2. § 111. Jälitustoiminguga saadud tõend
    3. § 112. Jälitustoiminguga tõendite kogumise üldtingimused
    4. § 113. Jälitustoimingu protokoll
    5. § 114. Jälitustoiminguks loa andmine
    6. § 115. Varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus ja asendamine
    7. § 116. Posti- või telegraafisaadetise varjatud läbivaatus
    8. § 117. Andmete kogumine üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kaudu edastatavate sõnumite kohta
    9. § 118. Tehniliste sidekanalite kaudu edastatava teabe või muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine
    10. § 119. Kuriteo matkimine
    11. § 120. Politseiagent
    12. § 121. Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine
    13. § 122. Jälitustoiminguga kogutud teabetalletuse säilitamine ja hävitamine
   9. 9. jagu. Dokument ja asitõend
    1. § 123. Dokument
    2. § 124. Asitõend
    3. § 125. Asitõendi hoidmine
    4. § 126. Asitõendi ja konfiskeeritava vara suhtes võetavad meetmed
  8. 4. peatükk. KRIMINAALMENETLUSE TAGAMINE
   1. 1. jagu. Tõkendid
    1. § 127. Tõkendi valimine
    2. § 128. Elukohast lahkumise keeld
    3. § 129. Kaitseväelase järelevalve
    4. § 130. Vahistamine ja vahistamise alused
    5. § 131. Vahistamiskord
    6. § 132. Vahistamismäärus
    7. § 133. Vahistamisest teatamine
    8. § 134. Vahistamisest keeldumine ja vahistatu vabastamine
    9. § 135. Kautsjon
    10. § 136. Vahistamise või vahistamisest keeldumise, samuti vahistamise tähtaja pikendamise või sellest keeldumise vaidlustamine
    11. § 137. Vahistuse ja kautsjoni põhjendatuse kontroll
    12. § 1371. Vahistamise asendamine elektroonilise valvega
    13. § 1372. Süüdimatus seisundis õigusvastase teo toime pannud või raske psüühikahäirega isiku vahi alt vabastamine
   2. 2. jagu. Muud kriminaalmenetluse tagamise vahendid
    1. § 138. Menetleja kutsel ilmumata jäämise tagajärjed
    2. § 1381. Rahatrahvi määramine
    3. § 139. Sundtoomine
    4. § 140. Tagaotsimine
    5. § 141. Kahtlustatava ja süüdistatava ametist kõrvaldamine
    6. § 1411. Ajutine lähenemiskeeld
    7. § 1412. Ametist kõrvaldamise ja ajutise lähenemiskeelu põhjendatuse kontroll
    8. § 1413. Ajutise lähenemiskeelu muutmine ja tühistamine kannatanu ja prokuratuuri taotlusel
    9. § 142. Vara arestimine
    10. § 143. Vara arestimise protokoll
    11. § 1431. Vabaduspiiranguga isikule kohaldatavad lisapiirangud
  9. 5. peatükk . MENETLUSDOKUMENDID, TÕLKIMINE JA ISIKU VÄLJAKUTSUMINE
   1. 1. jagu. Menetlusdokumendid
    1. § 144. Menetlusdokumendi keel
    2. § 145. Määrus
    3. § 146. Uurimis- ja muu menetlustoimingu protokoll
    4. § 147. Protokollija
    5. § 148. Uurimis- või muu menetlustoimingu protokolli lisa
    6. § 149. Foto
    7. § 150. Film ning heli- ja videosalvestis
    8. § 151. Joonis
    9. § 152. Uurimis- või muu menetlustoimingu protokolli tutvustamine
    10. § 153. Kohtueelse menetluse kokkuvõte
    11. § 154. Süüdistusakt
    12. § 155. Kohtuistungi protokoll
    13. § 156. Kohtuistungi heli- ja videosalvestamine
    14. § 1561. Kohtuistungi salvestise ja protokolliga tutvumine
    15. § 157. Kohtuistungi sekretär
    16. § 158. Kohtuistungi protokolli parandamise taotlus
    17. § 159. Kohtuotsus
    18. § 160. Dokumendi taastamine
    19. § 1601. Kriminaaltoimik
    20. § 1602. Digitaalsete dokumentide edastamine
    21. § 1603. Nõuded dokumentidele
    22. § 1604. Väljakirjutuste tegemine ja koopia saamine
   2. 2. jagu. Tõlkimine
    1. § 161. Tõlk
    2. § 162. Tõlgi taandumise alused ja tõlgi taandamine
   3. 3. jagu. Isiku väljakutsumine ja kohtuistungi aja avaldamine
    1. § 163. Kutse
    2. § 1631. Isiku väljakutsumine üldmenetluses maakohtus
    3. § 164. Kutse kättetoimetamise üldkord
    4. § 165. Kirjaliku kutse kättetoimetamise kord
    5. § 166. Kutse edastamine kinnipeetavale isikule
    6. § 167. Kutse edastamine kaitseväeteenistuses viibivale isikule
    7. § 168. Kutse edastamine ajalehekuulutuse kaudu
    8. § 169. Kutse edastamine isikule, kelle asukoht ei ole teada
    9. § 1691. Kohtuistungi toimumise aja avaldamine kohtu veebilehel
    10. § 170. Kutsutu ilmumata jäämise mõjuvad põhjused
  10. 6. peatükk. MENETLUSTÄHTAJAD
   1. § 171. Tähtaja arvutamine
   2. § 172. Kaebetähtaja ennistamine
  11. 7. peatükk. KRIMINAALMENETLUSE KULUD
   1. 1. jagu. Kriminaalmenetluse kulude liigid
    1. § 173. Kriminaalmenetluse kulud
    2. § 174. Menetlusvälise isiku kulude hüvitamine
    3. § 175. Menetluskulud
    4. § 176. Erikulud
    5. § 177. Lisakulud
    6. § 178. Kannatanu, tunnistaja, tõlgi, eksperdi ja asjatundja kulude hüvitamine
    7. § 179. Sundraha
   2. 2. jagu. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamine
    1. § 180. Menetluskulude hüvitamine süüdimõistva kohtuotsuse korral
    2. § 181. Menetluskulude hüvitamine õigeksmõistva kohtuotsuse korral
    3. § 182. Tsiviilhagiga seotud menetluskulude hüvitamine
    4. § 183. Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluse lõpetamise korral
    5. § 184. Menetluskulude hüvitamine vale kuriteoteate esitamise korral
    6. § 185. Menetluskulude hüvitamine apellatsioonimenetluses
    7. § 186. Menetluskulude hüvitamine kassatsiooni- ja teistmismenetluses
    8. § 187. Menetluskulude hüvitamine määruskaebuse lahendamise menetluses
    9. § 1871. Menetluskulude hüvitamine konfiskeerimismenetluses
    10. § 188. Alaealise kohustus hüvitada kriminaalmenetluse kulud
   3. 3. jagu. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus
    1. § 189. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus
    2. § 190. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse sisu
    3. § 191. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse vaidlustamine
    4. § 192. Kuluhüvitise määramine
  12. 8. peatükk. KOHTUEELNE MENETLUS
   1. 1. jagu. Kriminaalmenetluse alustamine ja lõpetamine
    1. § 193. Kriminaalmenetluse alustamine
    2. § 194. Kriminaalmenetluse ajend ja alus
    3. § 195. Kuriteoteade
    4. § 196. Vägivaldsest surmast teatamine
    5. § 197. Kuriteole viitav muu teave
    6. § 198. Kuriteoteatele vastamine
    7. § 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud
    8. § 200. Kriminaalmenetluse lõpetamine kriminaalmenetlust välistava asjaolu ilmnemisel
    9. § 2001. Kriminaalmenetluse lõpetamine kuriteo toimepannud isiku tuvastamatuse tõttu
    10. § 201. Materjalide saatmine alaealiste komisjonile
    11. § 202. Kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur
    12. § 203. Kriminaalmenetluse lõpetamine karistuse ebaotstarbekuse tõttu
    13. § 2031. Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise tõttu
    14. § 2032. Lepitusmenetlus
    15. § 204. Kriminaalmenetluse lõpetamine välisriigi kodaniku toimepandud kuriteos või välisriigis toimepandud kuriteos
    16. § 205. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses isikult tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel saadud abiga
    17. § 2051. Kriminaalmenetluse lõpetamine konkurentsialase kuriteo korral
    18. § 2052. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses menetluse mõistliku aja möödumisega
    19. § 206. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
    20. § 207. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine Riigiprokuratuuris
    21. § 208. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine ringkonnakohtus
    22. § 209. Kriminaaltoimiku arhiivimine
    23. § 210. E-toimiku menetlemise infosüsteem
   2. 2. jagu. Kohtueelse menetluse üldtingimused
    1. § 211. Kohtueelse menetluse eesmärk
    2. § 212. Uurimisalluvus
    3. § 213. Prokuratuur kohtueelses menetluses
    4. § 214. Kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused
    5. § 215. Uurimisasutuse ja prokuratuuri määruste ning nõuete kohustuslikkus
    6. § 216. Kriminaalasjade ühendamine ja eraldamine
   3. 3. jagu. Isiku kahtlustatavana kinnipidamine
    1. § 217. Isiku kahtlustatavana kinnipidamine
    2. § 218. Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll
    3. § 219. Kahtlustatavana kinnipidamise asendamine
   4. 4. jagu. Kohtueelse menetluse lõpuleviimine
    1. § 220. Andmete nõudmine keskmise päevasissetuleku arvutamiseks
    2. § 221. Andmete nõudmine varalise karistuse mõistmiseks ja kuriteoga saadud vara konfiskeerimiseks
    3. § 2211. Andmete nõudmine sõltuvusravi kohaldamiseks
    4. § 222. Uurimisasutuse toimingud kohtueelse menetluse lõpuleviimisel
    5. § 223. Prokuratuuri toimingud kriminaaltoimiku saamise korral
    6. § 224. Kriminaaltoimiku esitamine kaitsjale, kannatanule ja tsiviilkostjale tutvumiseks
    7. § 2241. Toimiku tutvustamine kahtlustatavale või süüdistatavale
    8. § 225. Taotluste esitamine ning lahendamine
    9. § 226. Süüdistusakti koostamine ja kohtusse saatmine
    10. § 227. Kaitsja toimingud kohtueelse menetluse lõpuleviimisel
   5. 5. jagu. Uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamine
    1. § 228. Uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamine
    2. § 229. Kaebuse lahendamine prokuratuuris ja Riigiprokuratuuris
    3. § 230. Kaebuse esitamine maakohtule
    4. § 231. Kaebuse lahendamine maakohtus
    5. § 232. Kaebusest loobumine
  13. 9. peatükk. LIHTMENETLUSED
   1. 1. jagu. Lühimenetlus
    1. § 233. Lühimenetluse kohaldamise alus
    2. § 234. Lühimenetluse kohaldamise taotlus
    3. § 235.
    4. § 2351. Kohtu alla andmine lühimenetluses
    5. § 236. Kohtuistungist osavõtjad
    6. § 237. Kohtulik uurimine lühimenetluses
    7. § 2371. Lühimenetluse alustamine kohtumenetluses
    8. § 238. Kohtulahend lühimenetluses
   2. 2. jagu. Kokkuleppemenetlus
    1. § 239. Kokkuleppemenetluse kohaldamise alus
    2. § 240. Prokuratuuri alustatav kokkuleppemenetlus
    3. § 241.
    4. § 242. Kokkuleppemenetluse alustamine kahtlustatava või süüdistatava taotlusel
    5. § 243. Kokkuleppemenetluse kohaldamiseks tsiviilkostjalt saadud nõusoleku kohta koostatud protokoll
    6. § 244. Kokkuleppemenetluse läbirääkimised
    7. § 245. Kokkulepe
    8. § 2451. Kohtu alla andmine kokkuleppemenetluses
    9. § 246. Kohtuistungist osavõtjad
    10. § 247. Kohtulik arutamine kokkuleppemenetluses
    11. § 248. Kohtulahendid kokkuleppemenetluses
    12. § 249. Süüdimõistva kohtuotsuse põhiosa kokkuleppemenetluses
    13. § 250. Kokkuleppemenetluse alustamine kohtulikul arutamisel
   3. 3. jagu. Käskmenetlus
    1. § 251. Käskmenetluse kohaldamise alus
    2. § 252. Süüdistusakti põhiosa käskmenetluses
    3. § 253. Kohtulahendid käskmenetluses
    4. § 254. Kohtuotsus käskmenetluses
    5. § 255. Käskmenetluses tehtud kohtuotsuse vaidlustamine ja kohtulik arutamine üldmenetluse korras
    6. § 256. Käskmenetluse alustamine kohtulikul arutamisel
   4. 4. jagu. Kiirmenetlus
    1. § 2561. Kiirmenetluse kohaldamise alus
    2. § 2562. Kiirmenetluse protokoll ja süüdistusakt kiirmenetluses
    3. § 2563. Kohtuistungile kutsumine
    4. § 2564. Kohtumenetlus kiirmenetluses
    5. § 2565. Kohtulahend kiirmenetluses
  14. 10. peatükk. KOHTUMENETLUS MAAKOHTUS
   1. 1. jagu. Kohtulik eelmenetlus
    1. § 257. Kohtu alla andmine
    2. § 2571. Eelistung
    3. § 258. Eelistungi korraldamise alused
    4. § 259. Eelistungil osalejad
    5. § 260. Eelistungile ilmumata jäämise tagajärjed
    6. § 261. Eelistungi läbiviimise kord
    7. § 262. Kohtuniku pädevus eelistungil
    8. § 263. Kohtu alla andmise määrus
    9. § 2631. Tsiviilhagi menetlusse võtmise otsustamine
    10. § 264. Kriminaalhooldusametniku kaasamine
    11. § 265. Prokuröri, menetlusosalise, tunnistaja, asjatundja ja eksperdi kutsumine kohtuistungile
    12. § 2651. Eelistungi jätkamine kohtuliku arutamisega
   2. 2. jagu. Kohtuliku arutamise üldtingimused
    1. § 266. Kohtuistungi juhtimine ja kohtuistungi kord
    2. § 267. Kohtuistungi korda rikkuva isiku suhtes võetavad meetmed
    3. § 268. Kohtuliku arutamise piirid
    4. § 2681. Mitme kriminaalasja üheaegse arutamise keeld
    5. § 269. Süüdistatava osavõtt kohtulikust arutamisest
    6. § 270. Prokuröri ja kaitsja osavõtt kohtuistungist
    7. § 271. Kohtulik arutamine tunnistajata, kannatanuta, asjatundjata ja eksperdita
    8. § 272. Kohtulik arutamine tsiviilkostjata
    9. § 273. Kohtuliku arutamise edasilükkamine
    10. § 274. Kriminaalmenetluse lõpetamine kohtuistungil
    11. § 2741. Kohtumenetluse kiirendamise taotlus
    12. § 2742. Kriminaalmenetluse lõpetamine kohtuistungil seoses menetluse mõistliku aja möödumisega
    13. § 275. Tõkendi otsustamine
    14. § 276. Kohtumääruse vormistamine
    15. § 2761. Korraldav istung
    16. § 2762. Ütluste deponeerimine pärast süüdistusakti saatmist kohtusse
    17. § 2763. Ristküsitluseks ettevalmistamine
   3. 3. jagu. Kohtuistungi rakendamine
    1. § 277. Kohtuistungi avamine
    2. § 278. Tõlk kohtuistungil
    3. § 279. Süüdistatava isikusamasuse tuvastamine ning talle tema õiguste ja kohustuste selgitamine
    4. § 280.
    5. § 2801. Tsiviilkostja ja kolmanda isiku isikusamasuse tuvastamine
    6. § 281. Kannatanule, tsiviilkostjale ja kolmandale isikule nende õiguste ja kohustuste selgitamine
    7. § 282. Kaitsja ja esindaja volituste kontrollimine
    8. § 283. Eksperdile tema õiguste ja kohustuste selgitamine
    9. § 284. Kohtukoosseisu teatavakstegemine, taandamisõiguse selgitamine ja taotluste lahendamine
   4. 4. jagu. Kohtulik uurimine
    1. § 285. Kohtuliku uurimise algus
    2. § 286. Tõendite uurimise järjekord
    3. § 2861. Tõendi vastuvõtmise üldtingimused
    4. § 2862. Varasem ristküsitlus samas või teises kriminaalasjas
    5. § 287. Tunnistaja ülekuulamine
    6. § 2871. Ülekuulamise rakendamine
    7. § 288. Ristküsitlus
    8. § 2881. Suunavad küsimused
    9. § 2882. Kannatanu, tsiviilkostja, kolmanda isiku ja süüdistatava õigused ristküsitluses
    10. § 289. Tunnistaja usaldusväärsuse kontroll
    11. § 2891. Tunnistaja varasemad ütlused kohtus tõendina ristküsitlemise võimalusel
    12. § 290. Alaealise tunnistaja ülekuulamise erisused
    13. § 2901. Alaealise tunnistaja poolt kohtueelses menetluses antud ütluste erisused
    14. § 291. Tunnistaja varasemad ütlused kohtus ristküsitlemise võimaluseta
    15. § 292. Ekspertiisiakti avaldamine ja eksperdi ülekuulamine
    16. § 2921. Asjatundja ülekuulamine
    17. § 293. Süüdistatava ülekuulamine
    18. § 294. Süüdistatava varasemad ütlused ristküsitlemise võimaluseta
    19. § 295. Ekspertiis kohtus
    20. § 296. Teabesalvestise, asitõendi või dokumendi esitamine tõendina
    21. § 297. Täiendavate tõendite kogumine kohtulikul uurimisel
    22. § 298. Kohtuliku uurimise lõpetamine
   5. 5. jagu. Kohtuvaidlus ja süüdistatava viimane sõna
    1. § 299. Kohtuvaidluse kord
    2. § 300. Kohtuvaidluse sisu
    3. § 301. Prokuröri loobumine süüdistusest
    4. § 302. Kohtuliku uurimise uuendamine
    5. § 303. Süüdistatava viimane sõna
    6. § 304. Kohtu lahkumine nõupidamistuppa
   6. 6. jagu. Kohtuotsuse tegemine
    1. § 305. Kohtu nõupidamissaladus
    2. § 3051. Kohtuotsuse seaduslikkus ja põhjendatus
    3. § 306. Kohtuotsuse tegemisel lahendatavad küsimused ja kohtuotsuse allkirjastamine
    4. § 307. Kohtuliku arutamise uuendamine
    5. § 308. Alaealisele mõjutusvahendi kohaldamine
    6. § 309. Kohtuotsuse liigid ja koostamine
    7. § 310. Tsiviilhagi kohta otsuse tegemine
    8. § 3101. Lähenemiskeelu kohta otsuse tegemine
    9. § 311. Kohtuotsuse sissejuhatus
    10. § 312. Kohtuotsuse põhiosa
    11. § 313. Süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosa
    12. § 314. Õigeksmõistva kohtuotsuse resolutiivosa
    13. § 315. Kohtuotsuse kuulutamine ja apellatsiooniõiguse selgitamine
    14. § 3151. Kohtuotsuse kuulutamise ja kättesaadavaks tegemise aja avaldamine ning edasilükkamine
    15. § 316. Vahistatud süüdistatava vabastamine kohtuotsuse tegemisel
    16. § 317. Kohtuotsuse koopia kätteandmine
  15. 11. peatükk. APELLATSIOONIMENETLUS
   1. 1. jagu. Ringkonnakohtusse kaebamine
    1. § 318. Apellatsiooniõigus
    2. § 319. Apellatsioonitähtaeg
    3. § 320. Kohtutoimiku väljastamise lubamatus ja toimikuga tutvumine
    4. § 321. Apellatsioon
    5. § 3211. Apellatsiooni muutmine
    6. § 322. Apellatsioonist teatamine
    7. § 323. Apellatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine otsuse teinud kohtus
    8. § 324. Kohtutoimiku saatmine ringkonnakohtusse
   2. 2. jagu. Eelmenetlus ringkonnakohtus
    1. § 325. Kohtuliku arutamise ettevalmistamine ringkonnakohtus
    2. § 326. Apellatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine ringkonnakohtus
    3. § 327. Ringkonnakohtus eelistungi korraldamise alused
    4. § 328. Kohtu pädevus eelmenetluses
    5. § 329. Kriminaalasja arutamisele määramine ringkonnakohtus
    6. § 330. Kohtuistungile kutsumine
   3. 3. jagu. Kohtulik arutamine ringkonnakohtus
    1. § 331. Kriminaalasja apellatsiooni korras arutamise kord ja piirid
    2. § 332. Kohtuistungi rakendamine ringkonnakohtus
    3. § 333. Apellatsioonist loobumine
    4. § 334. Süüdistatava ja teiste kohtumenetluse poolte osavõtt ringkonnakohtu istungist
    5. § 335. Kohtulik uurimine ringkonnakohtus
    6. § 336. Kohtuvaidlus
    7. § 337. Ringkonnakohtu pädevus kohtulahendi tegemisel
    8. § 338. Kohtuotsuse apellatsiooni korras tühistamise alused
    9. § 339. Kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine
    10. § 340. Uue otsuse tegemine ringkonnakohtus
    11. § 341. Kriminaalasja saatmine esimese astme kohtule uueks arutamiseks
    12. § 3411. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse tühistamine ja kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamine
    13. § 342. Ringkonnakohtu otsus
    14. § 3421. Ringkonnakohtu lahendi kohustuslikkus
    15. § 343. Ringkonnakohtu otsuse kuulutamine ja otsuse koopia kätteandmine
    16. § 3431. Kohtutoimiku tagastamine kriminaalasja esimese astme kohtule uueks arutamiseks saatmisel üldmenetluses
  16. 12. peatükk. KASSATSIOONIMENETLUS
   1. 1. jagu. Riigikohtusse kaebamine
    1. § 344. Kassatsiooniõigus
    2. § 345. Kassatsioonitähtaeg
    3. § 346. Kassatsiooni alused
    4. § 347. Kassatsioon
    5. § 3471. Kassatsiooni muutmine
    6. § 348. Kohtutoimiku väljastamise lubamatus ja toimikuga tutvumine
   2. 2. jagu. Eelmenetlus Riigikohtus
    1. § 3481. Kassatsioonist teatamine ja kassatsioonivastus
    2. § 349. Kassatsiooni menetlusse võtmise otsustamine
    3. § 350. Kassatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine
    4. § 351.
   3. 3. jagu. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtus
    1. § 352. Kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamise kord
    2. § 353. Kohtukoosseis kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamisel
    3. § 354. Kriminaalasja läbivaatamine kriminaalkolleegiumi kogu koosseisus
    4. § 355. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtu erikogus
    5. § 356. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtu üldkogus
    6. § 3561. Kriminaalasja üleandmine Riigikohtus
    7. § 357. Riigikohtu istungi rakendamine
    8. § 358. Kassatsioonist loobumine
    9. § 359. Kriminaalasja materjali ettekandmine
    10. § 360. Kassatsioonimenetluse poolte arvamuste ärakuulamine ja kohtuistungi lõpetamine
    11. § 3601. Riigikohtu kirjalikud küsimused
    12. § 3602. Kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamise piirid
    13. § 361. Riigikohtu pädevus otsuse tegemisel
    14. § 362. Kohtuotsuse kassatsiooni korras tühistamise alused
    15. § 363. Riigikohtu otsus
    16. § 364. Riigikohtu otsuse kohustuslikkus
  17. 13. peatükk. KOHTULAHENDI TEISTMISMENETLUS
   1. § 365. Teistmismenetluse mõiste
   2. § 366. Teistmise alused
   3. § 367. Teistmisavalduse esitamise õigus
   4. § 368. Teistmisavalduse esitamise tähtajad
   5. § 369. Teistmisavaldus
   6. § 370. Teistmisavalduse menetlusse võtmise otsustamine
   7. § 371. Teistmisavalduse käiguta ja läbi vaatamata jätmine
   8. § 372. Teistmismenetlus
   9. § 373. Riigikohtu pädevus teistmismenetluses
   10. § 374. Kriminaalmenetlus pärast kriminaalasja teistmist
  18. 14. peatükk. SÜÜDISTUSAKTI KOOSTAMISE JA TEATUD MENETLUSTOIMINGUTE TEGEMISE ERIKORD
   1. § 375. Peatüki kohaldamisala
   2. § 376. Süüdistusakti koostamise erikord
   3. § 377. Menetlustoimingute tegemise erikord
   4. § 378. Riigi peaprokuröri taotlus süüdistusakti koostamiseks ja süüdistusakti menetlemine
   5. § 379. Ettepaneku esitamine süüdistusakti koostamiseks
   6. § 380. Süüdistusakti koostamise ettepaneku menetlemine Riigikogus
   7. § 381. Riigikogu või Vabariigi Presidendi nõusolek ja selle tagajärjed
   8. § 382. Süüdistusakti koostamine muus kuriteos
  19. 15. peatükk. MÄÄRUSKAEBUSE LAHENDAMISE MENETLUS
   1. § 383. Määruskaebuse mõiste
   2. § 384. Määruskaebuse esitamise õigus
   3. § 385. Kohtumäärused, mida ei saa vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses
   4. § 386. Määruskaebus
   5. § 387. Määruskaebuse esitamise kord ja tähtaeg
   6. § 388.
   7. § 389. Määruskaebuse läbivaatamine kohtumääruse koostanud kohtus
   8. § 390. Määruskaebuse läbivaatamine kõrgema astme kohtus
   9. § 391.
   10. § 392. Vaidlustatud määruse täitmise peatamine
  20. 16. peatükk. PSÜHHIAATRILISE SUNDRAVI KOHALDAMISE MENETLUS
   1. § 393. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise alus
   2. § 394. Tõendamiseseme asjaolud
   3. § 395. Menetlustoimingus osalemine
   4. § 3951. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetlusele allutatud isiku vahistamine
   5. § 3952. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetluses vahistatud isiku kinnipidamise tingimused
   6. § 3953. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetluses vahistatud isiku inimväärikuse austamine
   7. § 3954. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetluses vahistatud isiku õigused ja nende piiramine
   8. § 396. Kohtueelse menetluse kokkuvõte psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks
   9. § 397. Prokuratuuri toimingud kriminaaltoimiku saamisel
   10. § 398. Kriminaalasja kohtusse saatmise määrus
   11. § 399. Kohtuliku arutamise ettevalmistamine
   12. § 400. Kohtulik arutamine
   13. § 401. Nõupidamistoas lahendatavad küsimused
   14. § 402. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise määrus
   15. § 4021. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise muutmine
   16. § 403. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise lõpetamine
  21. 161. peatükk. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise menetlus
   1. § 4031. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise menetluse alustamine
   2. § 4032. Tõendamiseseme asjaolud konfiskeerimismenetluses
   3. § 4033. Kohtueelne menetlus konfiskeerimismenetluses
   4. § 4034. Konfiskeerimismenetluse kokkuvõte
   5. § 4035. Prokuratuuri toimingud konfiskeerimismenetluse kokkuvõtte saamisel
   6. § 4036. Konfiskeerimistaotluse kohtusse saatmine
   7. § 4037. Konfiskeerimismenetlus kohtus
   8. § 4038. Nõupidamistoas lahendatavad küsimused konfiskeerimismenetluses
   9. § 4039. Kohtulahend konfiskeerimismenetluses
   10. § 40310. Konfiskeerimismääruse vaidlustamine
  22. 17. peatükk. LOA ANDMINE ALAEALISE MÕJUTUSVAHENDITE SEADUSES SÄTESTATUD MÕJUTUSVAHENDI KOHALDAMISEKS
   1. § 404. Loa andmine alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamiseks või kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis viibimise tähtaja pikendamiseks
   2. § 405. Loa andmine alaealise enne tähtaega vabastamiseks kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolist
   3. § 406. Taotluse läbivaatamise kord
   4. § 407. Loa andmise või sellest keeldumise vaidlustamine
  23. 18. peatükk. KOHTULAHENDI JÕUSTUMINE JA TÄITMISELE PÖÖRAMINE
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 408. Kohtuotsuse ja -määruse jõustumine
    2. § 4081. Jõustunud kohtuotsuse ja -määruse avalikustamine
    3. § 409. Kohtuotsuse ja -määruse kohustuslikkus
    4. § 410. Kohtuotsuse ja -määruse täitmise lubatus
    5. § 411. Kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramine
    6. § 412. Kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramise tähtaeg
    7. § 413. Mitme kohtuotsuse täitmisele pööramine
   2. 2. jagu. Karistuse täitmisele pööramine
    1. § 414. Vangistuse täitmisele pööramine
    2. § 415. Vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine
    3. § 416. Vangistuse täitmisele pööramisest loobumine
    4. § 417. Rahalise karistuse täitmisele pööramine ja täitmine
    5. § 418. Rahalise karistuse täitmisele pööramisest loobumine
    6. § 419. Üldkasuliku töö täitmisele pööramine ja täitmine
    7. § 4191. Elektroonilise valve täitmisele pööramine ja täitmine
    8. § 4192. Ravi täitmisele pööramine
    9. § 420. Tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu täitmisele pööramine, täitmisele pööramise edasilükkamine ja täitmisele pööramisest loobumine
    10. § 421. Muu lisakaristuse täitmisele pööramine
    11. § 4211. Konfiskeeritud vara ja riigi omandisse läinud asitõendite üleandmise kord
   3. 3. jagu. Asjade tagastamine ja kriminaalmenetluse kulude sissenõudmine
    1. § 422. Asjade tagastamine ja vara aresti alt vabastamine
    2. § 423. Kriminaalmenetluse kulude sissenõudmine
   4. 4. jagu. Kohtulahendi täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
    1. § 424. Rahalise karistuse tasumise pikendamine ja ajatamine
    2. § 425. Süüdimõistetu ennetähtaegne karistuse kandmisest vabastamine tema haiguse tõttu
    3. § 426. Tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine
    4. § 4261. Karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine
    5. § 4262. Karistusjärgse kinnipidamise põhjendatuse kontroll ja kohaldamise lõpetamine
    6. § 427. Kriminaalhoolduse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
    7. § 4271. Kohustuste täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
    8. § 428. Üldkasuliku töö täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
    9. § 4281. Ravi kohaldamisel tekkivate küsimuste lahendamine
    10. § 429. Süüdimõistetu vahistamise alused ja vahistamise kord
    11. § 430. Alla kaheksateistaastasele isikule kohaldatava mõjutusvahendi liigi muutmine või tähtaja pikendamine
    12. § 431. Kohtulahendi täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
    13. § 432. Kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste läbivaatamise kord
  24. 19. peatükk. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ KRIMINAALMENETLUSES
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 433. Üldpõhimõtted
    2. § 434. Taotlev riik ja täitev riik
    3. § 435. Rahvusvaheliseks kriminaalmenetlusalaseks koostööks pädevad õigusasutused
    4. § 436. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö lubamatus
    5. § 437. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö kulude jagunemine
   2. 2. jagu. Väljaandmine
    1. 1. jaotis. Isiku väljaandmine välisriigile
     1. § 438. Väljaandmise lubatavus
     2. § 439. Välisriigile isiku väljaandmise üldtingimused
     3. § 440. Välisriigile isiku väljaandmist välistavad või piiravad asjaolud
     4. § 441. Väljaandmistaotluste paljusus
     5. § 442. Nõuded Eesti Vabariigist isiku väljaandmise taotlusele
    2. 2. jaotis. Välisriigile isiku väljaandmise menetlus
     1. § 443. Välisriigile isiku väljaandmise menetluse staadiumid
     2. § 444. Justiitsministeeriumi toimingud eelmenetluses
     3. § 445. Riigiprokuratuuri toimingud eelmenetluses
     4. § 446. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimise kohtualluvus
     5. § 447. Väljaandmisvahistamine
     6. § 448. Kaitsja osavõtt väljaandmismenetlusest
     7. § 449. Lihtsustatud väljaandmismenetlus
     8. § 450. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulik kontrollimine
     9. § 451. Kohtulahendid väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulikul kontrollimisel
     10. § 4511. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimisel tehtud määruse vaidlustamine
     11. § 452. Väljaandmise otsustamine
     12. § 4521. Väljaandmisotsuse vaidlustamine
     13. § 453. Väljaandmise edasilükkamine ja ajutine väljaandmine
     14. § 454. Väljaantava isiku üleandmine
     15. § 455. Väljaandmise laiendamine
     16. § 456. Väljaantud isiku läbisõiduluba
    3. 3. jaotis. Väljaandmise taotlemine välisriigilt
     1. § 457. Välisriigilt isiku väljaandmise taotlemise menetluse alustamine
     2. § 458. Nõuded välisriigile esitatavale isiku väljaandmise taotlusele
     3. § 459. Väljaandmistaotluse esitamine
   3. 3. jagu. Vastastikune abistamine kriminaalasjades
    1. § 460. Nõuded abistamistaotlusele
    2. § 461. Abistamistaotluse täitmise lubamatus
    3. § 462. Välisriigilt saabunud abistamistaotluse menetlemine Justiitsministeeriumis ja Riigiprokuratuuris
    4. § 463. Välisriigilt saabunud abistamistaotluse täitmine
    5. § 464. Abistamistaotluse esitamine välisriigile
    6. § 465. Välisriigile esitatud abistamistaotluse alusel Eestisse saabunud isiku puutumatus
    7. § 466. Vabaduspiiranguga isiku ajutine üleandmine välisriigile
    8. § 467. Välisriigis viibiva vabaduspiiranguga isiku ajutise ülevõtmise taotlemine
    9. § 468. Välisriigis viibiva isiku kaugülekuulamine
    10. § 469. Vara välisriigilt väljanõudmine
    11. § 470. Vara väljaandmine välisriigile
    12. § 471. Riikidevaheline uurimisrühm
    13. § 472. Piiriülene jälgimine
    14. § 473. Omaalgatuslik teabeedastus
   4. 4. jagu. Kriminaalmenetluse üleandmine ja ülevõtmine
    1. § 474. Kriminaalmenetluse üleandmine
    2. § 475. Kriminaalmenetluse ülevõtmine
   5. 5. jagu. Välisriigi kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamine ja täitmine
    1. § 476. Abistamine välisriigi kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamisel ja täitmisel
    2. § 477. Abistamise ulatus
    3. § 478. Välisriigilt saabunud kohtuotsuse täitmise taotluse menetlemine Justiitsministeeriumis
    4. § 479. Vahistamine ja vahistuses pidamine välisriigi kohtuotsuse täitmiseks
    5. § 480. Kaitsja osavõtt välisriigi kohtuotsuse tunnustamisel ja täitmisel
    6. § 481. Kohtualluvus välisriigi kohtuotsuse või muu asutuse otsuse tunnustamisel
    7. § 482. Välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlus kohtus
    8. § 483. Kohtu tehtavad määrused välisriigi kohtuotsuse tunnustamisel ja täitmisele pööramisel
    9. § 484. Välisriigis mõistetud karistuse täpsustamine
    10. § 4841. Välisriigis mõistetud rahalise karistuse asendamine
    11. § 485. Välisriigi kohtuotsuse täpsustamise määrus
    12. § 486. Täpsustatud karistuse täitmine
    13. § 487. Välisriigis kohtuotsusega mõistetud rahalise karistuse, varalise karistuse ja konfiskeerimise täitmise erisused
    14. § 4871. Välisriigi kohtuotsuse täitmise lõpetamine
    15. § 4872. Välisriigi muu asutuse määratud rahalise karistuse ja rahatrahvi tunnustamine ja täitmine
   6. 6. jagu. Eesti kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamise ja täitmise taotlemine
    1. § 488. Eesti kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamise ja täitmise taotlemine välisriigilt
   7. 7. jagu. Rahvusvaheline Kriminaalkohus
    1. § 489. Koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga
   8. 71. jagu. Eurojust
    1. § 4891. Koostöö Eurojustiga
   9. 8. jagu. Loovutamine
    1. 1. jaotis. Üldsätted
     1. § 490. Euroopa vahistamismäärus
     2. § 491. Loovutamise üldtingimused
     3. § 492. Isiku loovutamist välistavad ja piiravad asjaolud
     4. § 493. Loovutamise laiendamine
     5. § 494. Loovutamine ja väljaandmine kolmandale riigile
     6. § 495. Taotluste paljusus
     7. § 496. Loovutatud isiku läbisõiduluba
     8. § 497. Vara loovutamine
    2. 2. jaotis. Loovutamismenetlus
     1. § 498. Euroopa vahistamismääruse täitmiseks pädevad asutused
     2. § 499. Loovutamisvahistamine
     3. § 500. Euroopa vahistamismääruse edastamise kanalid
     4. § 501. Kaitsja osavõtt loovutamismenetlusest
     5. § 502. Kohtulik loovutamismenetlus
     6. § 503. Kohtulahendid loovutamismenetluses
     7. § 504. Loovutamismenetluses tehtud määruse vaidlustamine
     8. § 505. Isiku üleandmine
     9. § 506. Loovutamise edasilükkamine ja ajutine loovutamine
    3. 3. jaotis. Vahistamismääruse esitamine Euroopa Liidu liikmesriigile
     1. § 507. Euroopa vahistamismääruse esitamine
     2. § 508. Euroopa vahistamismääruse sisu, vorm ja edastamise viis
   10. 9. jagu. Vara arestimine ja tõendi hoiulevõtmine Euroopa Liidu liikmesriikides
    1. 1. jaotis. Üldsätted
     1. § 5081. Euroopa määrus vara arestimise ja tõendi hoiulevõtmise kohta
     2. § 5082. Euroopa arestimismäärusega kaasnev abistamistaotlus
     3. § 5083. Euroopa arestimismääruse täitmist välistavad ja piiravad asjaolud
     4. § 5084. Kahju hüvitamine
     5. § 5085. Teavitamine
    2. 2. jaotis. Euroopa arestimismääruse täitmine
     1. § 5086. Euroopa arestimismääruse menetlemiseks pädev asutus

     2. § 5087. Euroopa arestimismääruse täitmise otsustamine
     3. § 5088. Euroopa arestimismääruse täitmine
     4. § 5089. Euroopa arestimismääruse täitmise edasilükkamine
     5. § 50810. Euroopa arestimismääruse täitmisel tehtud lahendi ja toimingu vaidlustamine
    3. 3. jaotis. Euroopa arestimismääruse esitamine Euroopa Liidu liikmesriigile
     1. § 50811. Euroopa arestimismääruse koostamine
     2. § 50812. Euroopa arestimismääruse esitamise vorm ja edastamise viis
  25. ALLIKATE LOETELU