Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

ÕIGUSAKTIDE LÜHENDID

AdvS - advokatuuriseadus
AKKS - apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtupidamise seadustik
AlkS - alkoholiseadus
AMVS - alaealiste mõjutusvahendite seadus
ArhS - arhiiviseadus
ATKEAS - alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
ATS - avaliku teenistuse seadus
AutÕS - autoriõiguse seadus
AvTS - avaliku teabe seadus
AVVKHS - riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus
AÕS - asjaõigusseadus
DAS - digitaalallkirja seadus
ENSV KrPK - Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeks
ErSS - erakorralise seisukorra seadus
ESS - elektroonilise side seadus
EuVm - Euroopa vahistamismäärus
EuVmRO - Euroopa Nõukogu 13.06.2002 raamotsus vahistamimääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/584/JSK )
EVKS - Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
EÜL - Euroopa Ühenduse leping
HaS - Eesti Vabariigi haridusseadus
HKMS - halduskohtumenetluse seadustik
HKTS - halduskoostöö seadus
HMKm - Harju Maakohtu määrus
HMS - haldusmenetluse seadus
HRRS - Höchstrichteriche Rechtsprechung im Strafrecht (hrr-strafrecht.de )
IKS - isikuandmete kaitse seadus
InfoTS - infoühiskonna teenuse seadus
IRG - Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
JAS - julgeolekuasutuste seadus
JTS - jälitustegevuse seadus
JuMm - justiitsministri määrus
KaMS - kaubamärgiseadus
KarRegS - karistusregistri seadus
KarS - karistusseadustik
KarSRS - karistusseadustiku rakendamise seadus
KAS - krediidiasutuste seadus
KeeleS - keeleseadus
KES - kohtuekspertiisiseadus
KKO - Korkein Oikeus
KKS - kaitseväe korralduse seadus
KMSK - kaubandusliku meresõidu koodeks
KodS - kodakondsuse seadus
KonkS - konkurentsiseadus
KonS - konsulaarseadus
KrHS - kriminaalhooldusseadus
KrK - kriminaalkoodeks
KrMK - kriminaalmenetluse koodeks
KrMS - kriminaalmenetluse seadustik
KrMSRS - kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
KS - kohtute seadus
KTS - kohtutäituri seadus
KVS - korruptsioonivastane seadus
KVTS - kaitseväeteenistuse seadus
LaKS - Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
LepS - lepitusseadus
LoKS - loomakaitseseadus
LS - liiklusseadus
MeTS - meediateenuste seadus
MKS - maksukorralduse seadus
MSVS - märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seeadus
MTÜs - mittetulundusühingute seadus
NPALS - narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
OAS - ohvriabi seadus
PankrS - pankrotiseadus
PGS - põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
PKS - perekonnaseadus
PostiS - postiseadus
PPVS - politsei ja piirivalve seadus
ProkS - prokuratuuriseadus
PS - Eesti Vabariigi põhiseadus
PsAS - psühhiaatrilise abi seadus
PSJKS - põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
PSTS - Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
RahaPTS - rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RelvS - relvaseadus
RES - riigieelarve seadus
RKLS - riigikogu liikme staatuse seadus
RKKTS - Riigikogu kodu- ja töökorra seadus
RLS - riigilõivuseadus
RRS - rahvastikuregistri seadus
RSVS - riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
RvaS - riigivapi seadus
RVastS - riigivastutuse seadus
RVS - riigivaraseadus
RÕS - riigi õigusabi seadus
SAS - sihtasutuste seadus
SPTS - surma põhjuse tuvastamise seadus
StGB - Saksa karistusseadustik (Strafgesetzbuch )
StPO - Saksa kriminaalmenetluse seadustik (Strafprozessordnung )
TLS - töölepingu seadus
TMS - täitemenetluse seadustik
TsMS - tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS - tsiviilseadustiku üldosa seadus
TTKS - tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TuKS - tunnistajakaitse seadus
TuMS - tulumaksuseadus
Tõlke direktiiv - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 20. oktoobrist 2010 õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (2010/64/EL)
VangS - vangistusseadus
VEK - väljaandmise Euroopa konventsioon
VMS - välismaalaste seadus
VRKS - välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
VSS - väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
VTMS - väärteomenetluse seadustik
VÕS - võlaõigusseadus
VäSS - välissuhtlemisseadus
ÕKS - õiguskantsleri seadus
ÄS - äriseadustik

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin