Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

ÕIGUSAKTIDE LÜHENDID

AdvS advokatuuriseadus
AKKS apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtupidamise seadustik
AlkS alkoholiseadus
AMVS alaealiste mõjutusvahendite seadus
ArhS arhiiviseadus
ATKEAS alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
ATS avaliku teenistuse seadus
AutÕS autoriõiguse seadus
AvTS avaliku teabe seadus
AVVKHS riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus
AÕS asjaõigusseadus
DAS digitaalallkirja seadus
ENSV KrPK Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeks
ErSS erakorralise seisukorra seadus
ESS elektroonilise side seadus
EuVm Euroopa vahistamismäärus
EuVmRO Euroopa Nõukogu 13.06.2002 raamotsus vahistamimääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/584/JSK )
EVKS Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
EÜL Euroopa Ühenduse leping
HaS Eesti Vabariigi haridusseadus
HKMS halduskohtumenetluse seadustik
HKTS halduskoostöö seadus
HMKm Harju Maakohtu määrus
HMS haldusmenetluse seadus
HRRS Höchstrichteriche Rechtsprechung im Strafrecht (hrr-strafrecht.de )
IKS isikuandmete kaitse seadus
InfoTS infoühiskonna teenuse seadus
IRG Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
JAS julgeolekuasutuste seadus
JTS jälitustegevuse seadus
JuMm justiitsministri määrus
KaMS kaubamärgiseadus
KarRegS karistusregistri seadus
KarS karistusseadustik
KarSRS karistusseadustiku rakendamise seadus
KAS krediidiasutuste seadus
KeeleS keeleseadus
KES kohtuekspertiisiseadus
KKO Korkein Oikeus
KKS kaitseväe korralduse seadus
KMSK kaubandusliku meresõidu koodeks
KodS kodakondsuse seadus
KonkS konkurentsiseadus
KonS konsulaarseadus
KrHS kriminaalhooldusseadus
KrK kriminaalkoodeks
KrMK kriminaalmenetluse koodeks
KrMS kriminaalmenetluse seadustik
KrMSRS kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
KS kohtute seadus
KTS kohtutäituri seadus
KVS korruptsioonivastane seadus
KVTS kaitseväeteenistuse seadus
LaKS Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
LepS lepitusseadus
LoKS loomakaitseseadus
LS liiklusseadus
MeTS meediateenuste seadus
MKS maksukorralduse seadus
MSVS märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seeadus
MTÜs mittetulundusühingute seadus
NPALS narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
OAS ohvriabi seadus
PankrS pankrotiseadus
PGS põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
PKS perekonnaseadus
PostiS postiseadus
PPVS politsei ja piirivalve seadus
ProkS prokuratuuriseadus
PS Eesti Vabariigi põhiseadus
PsAS psühhiaatrilise abi seadus
PSJKS põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
PSTS Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
RahaPTS rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RelvS relvaseadus
RES riigieelarve seadus
RKLS riigikogu liikme staatuse seadus
RKKTS Riigikogu kodu- ja töökorra seadus
RLS riigilõivuseadus
RRS rahvastikuregistri seadus
RSVS riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
RvaS riigivapi seadus
RVastS riigivastutuse seadus
RVS riigivaraseadus
RÕS riigi õigusabi seadus
SAS sihtasutuste seadus
SPTS surma põhjuse tuvastamise seadus
StGB Saksa karistusseadustik (Strafgesetzbuch )
StPO Saksa kriminaalmenetluse seadustik (Strafprozessordnung )
TLS töölepingu seadus
TMS täitemenetluse seadustik
TsMS tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS tsiviilseadustiku üldosa seadus
TTKS tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TuKS tunnistajakaitse seadus
TuMS tulumaksuseadus
Tõlke direktiiv Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 20. oktoobrist 2010 õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (2010/64/EL)
VangS vangistusseadus
VEK väljaandmise Euroopa konventsioon
VMS välismaalaste seadus
VRKS välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
VSS väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
VTMS väärteomenetluse seadustik
VÕS võlaõigusseadus
VäSS välissuhtlemisseadus
ÕKS õiguskantsleri seadus
ÄS äriseadustik

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin