Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 4891. Koostöö Eurojustiga

(1) Koostöös Euroopa Liidu rahvusvahelise õigusalase koostöö üksuse Eurojustiga lähtutakse käesolevast seadustikust, kui Euroopa Liidu õigusaktidest ei tulene teisiti.

(2) Eurojusti Eesti liikmeks määratud prokuröril on käesoleva seadustiku kehtivusalal kõik riigiprokuröri õigused ja kohustused vastavalt käesolevale seadustikule.

(3) Edasilükkamatutel juhtudel võib Eurojusti Eesti liige Eestis menetlemisele kuuluvas kriminaalasjas alustada kriminaalmenetlust ning pärast esmaste menetlustoimingute tegemist saata kriminaalasja materjalid Riigiprokuratuurile, kes edastab need uurimisalluvuse kohaselt.

[RT I 2008, 19, 132 – jõust. 23.05.2008]

1.1. Eurojust asutati EL justiits- ja siseasjade nõukogu 28.02.2002. a otsusega 2002/187/JSK (edaspidi EJ otsus). Põhimõtteline otsus alalise teabe, dokumendi- ja koordinatsioonikeskuse loomiseks langetati juba Tamperes EL Nõukogu tippkohtumisel 1999. a oktoobris. 14.12.2000. a nõukogu otsusega asutati 01.03.2001 Pro-Eurojust kui provisoorne Eurojust. Nizza lepinguga muudetud EL lepingu art-ga 29 II, 31 a ja lg-s 2 nähti ette primaarõiguslik alus Eurojusti asutamiseks. Eurojust on juriidilisest isikust EL asutus (EJ otsuse art 1), mille keskne ülesanne on raske kuritegevuse vastase võitluse tugevdamine ja parem koordineerimine, pikemaajalisem eesmärk aga olla tulevase Euroopa Prokuratuuri alge. [518] Primaarõigusliku aluse asutuse tegutsemisele annab ELTL art 85. Eurojust asub Haagis, Hollandis.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid