Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 340. Uue otsuse tegemine ringkonnakohtus

(1) Ringkonnakohus teeb apellatsioonis esitatud taotlusest lähtudes või sellest sõltumata uue otsuse, kui ta tuvastab materiaalõiguse ebaõige kohaldamise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise, mis süüdistatava olukorda raskendab.

(2) Uue otsuse tegemise korral võib ringkonnakohus:

1) mõista süüdistatava õigeks kõigis kuritegudes;

2) mõista süüdistatava õigeks osas kuritegudes ja mõista kergema karistuse või jätta karistuse muutmata;

3) tunnistada süüdistatava süüdi kergemas kuriteos ja mõista kergema karistuse või jätta karistuse muutmata;

4) tühistada kohtuotsuse karistuse mõistmise osas ja mõista süüdistatavale kergema karistuse;

5) tühistada kohtuotsuse tsiviilhagi osas;

6) tühistada kohtuotsuse muude käesoleva seadustiku §-des 313 ja 314 sätestatud küsimuste osas.

(3) Materiaalõiguse sätte ebaõige kohaldamise tuvastamise korral peab kohus käesoleva paragrahvi lõike 1 sätteid kohaldama ka teiste süüdistatavate suhtes, sõltumata sellest, kas nad on apellatsiooni esitanud.

(4) Prokuratuuri või kannatanu apellatsiooni alusel võib ringkonnakohus:

1) tunnistada süüdistatava süüdi raskemas kuriteos ja mõista raskema karistuse või jätta karistuse muutmata;

2) tühistada õigeksmõistva kohtuotsuse ja teha süüdimõistva otsuse;

3) tunnistada süüdistatava süüdi kuriteos, milles ta on õigeks mõistetud, ja mõista talle karistuse;

4) tühistada esimese astme kohtu otsuse karistuse osas ja mõista raskema karistuse;

5) tühistada kohtuotsuse muude käesoleva seadustiku §-des 313 ja 314 sätestatud küsimuste osas.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid