Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 210. E-toimiku menetlemise infosüsteem

(1) E-toimiku menetlemise infosüsteem (edaspidi e-toimiku süsteem) on kriminaalmenetluses menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on:

1) tagada ülevaade uurimisasutuste, prokuratuuri ja kohtute menetluses olevatest kriminaalasjadest, samuti alustamata jäetud kriminaalasjadest;

2) kajastada andmeid kriminaalmenetluse käigus tehtud toimingute kohta;

3) võimaldada menetleja töö korraldamist;

4) tagada kriminaalpoliitiliste otsustuste tegemiseks vajaliku kuritegevuse statistika kogumine;

5) võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist edastamist.

(2) Andmekogusse kantakse:

1) andmed menetluses olevate, alustamata jäetud ja lõpetatud kriminaalasjade kohta;

2) andmed kriminaalmenetluse käigus tehtud toimingute kohta;

3) digitaalsed dokumendid käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel;

4) andmed menetleja, menetlusosalise, süüdimõistetu, eksperdi, asjatundja ja tunnistaja kohta;

5) kohtulahend.

(3) E-toimiku süsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

(4) E-toimiku süsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium. E-toimiku süsteemi volitatud töötleja on Justiitsministri poolt määratud isik.

(5) Justiitsminister võib anda määrusi e-toimiku süsteemi töö korraldamiseks.

(6) Justiitsministeerium avaldab e-toimiku süsteemi andmete põhjal iga aasta 1. märtsiks aruande eelmise aasta kuritegevuse kohta.

(7) Kuritegevuse statistikat avaldab Justiitsministeerium.

(8) Kriminaalstatistika avaldamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid