Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused

(1) Kahtlustataval on õigus:

1) teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest;

2) teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu;

3) kaitsja abile;

4) kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta;

5) kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel;

6) osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus;

7) esitada tõendeid;

8) esitada taotlusi ja kaebusi;

9) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;

10) anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kohtumise võib katkestada menetlustoiminguks, kui kohtumine on kestnud ühe tunni.

(3) Kahtlustatav on kohustatud:

1) ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel;

2) osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid