Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 363. Riigikohtu otsus

(1) Riigikohtu otsuse sissejuhatuses märgitakse:

1) kohtuasja number;

2) Riigikohtu otsuse kuupäev;

21) kohtukoosseis;

3) läbivaadatava kohtuasja nimetus;

4) vaidlustatud kohtulahend;

5) kohtuasja läbivaatamise kuupäev;

6) kohtuasja läbivaatamine kirjalikus või suulises menetluses;

7) kassaatori ametinimetus ja nimi;

8) Riigikohtu istungil osalenud kassatsioonimenetluse poole ametinimetus ja nimi ning kohtumenetluse poole ja tõlgi nimi.

(2) Riigikohtu otsuse põhjendavas osas märgitakse:

1) senise kohtumenetluse lühikokkuvõte;

2) millises osas kassaator kohtuotsust vaidlustab ja mida ta taotleb;

3) kassatsioonivastuses esitatud seletused ja vastuväited;

4) kassatsioonimenetluse poolte seisukohad, mis on esitatud kohtuistungil ja vastuses kirjalikele küsimustele;

5) Riigikohtu järelduste põhjendused;

6) Riigikohtu järelduste õiguslik alus.

(3) Riigikohtu otsuse resolutiivosas on kohtu järeldused.

(4) Kui Riigikohus jätab käesoleva seadustiku § 361 punktide 1 ja 2 kohaselt ringkonnakohtu otsuse muutmata, võib ta:

1) oma otsuses jätta ringkonnakohtu otsuse põhjendused kordamata ja vajaduse korral lisada oma põhjendused;

2) esitada oma otsuses üksnes sissejuhatuse ja resolutiivosa ning menetlusõiguse sätted, millest ta on otsust tehes juhindunud.

(5) Riigikohus ei või tuvastada faktilisi asjaolusid.

(6) Riigikohtu otsus jõustub tegemise päevast ja edasikaebamisele ei kuulu.

(7) Riigikohtu otsus peab olema Riigikohtu kantseleis kättesaadav hiljemalt ühe kuu möödumisel Riigikohtu istungist või kassatsioonimenetluse pooltele seisukohtade esitamiseks antud tähtpäevast kirjalikus menetluses. Erandjuhtudel võib seda tähtaega määrusega pikendada ühe kuu võrra.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid