Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 226. Süüdistusakti koostamine ja kohtusse saatmine

(1) Kui prokuratuur pärast kriminaaltoimiku tutvustamist on veendunud, et kriminaalasjas on kogutud vajalikud tõendid, koostab ta süüdistusakti vastavalt käesoleva seadustiku §-le 154.

(2) Süüdistusaktile lisatakse nende isikute nimekiri, kelle kutsumist kohtuistungile prokuratuur taotleb. Nimekirjas märgitakse kutsutavate ees- ja perekonnanimi ning kannatanu, tsiviilkostja, kolmanda isiku, nende esindajate, kaitsja ja süüdistatava elukoht või asukoht. Anonüümse tunnistaja puhul märgitakse nimekirjas tema leppenimi. Nimekirja väljavõttes märgitakse vaid kutsutava ees- ja perekonnanimi.

(3) Prokuratuur edastab süüdistusakti ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nimekirja väljavõtted süüdistatavale ja kaitsjale ning saadab süüdistusakti kohtusse. Süüdistusakt edastatakse kohtule ka elektrooniliselt.

(4) Kohtusse saadetavale süüdistusaktile lisatakse:

1) koopia kuriteoteatest või muust käesoleva seadustiku §-des 195 ja 197 nimetatud dokumendist, mis on kriminaalmenetluse alustamise aluseks. Dokumendi koopiat ei lisata, kui dokumendis ilmneb teave leebuse kohaldamise taotluse või süüteost teavitamise fakti kohta, kui seadusest tulenevalt tagatakse kuriteost teavitamise fakti konfidentsiaalsus;

2) karistusregistri väljavõte süüdistatava andmetega;

3) tõkendi kohaldamise ja muutmise määruse koopia;

4) märge kriminaalhooldusametniku määramise kohta.

(5) Süüdistusakti kohtusse saatmisel jäetakse käesoleva seadustiku § 67 lõikes 4 nimetatud ümbrik hoiule prokuratuuri. Ümbrik esitatakse kohtule tema nõudmisel.

(6) Kui kriminaalasjas on kohaldatud tõkendina vahistamine ning prokurör peab vajalikuks tõkendi kohaldamist jätkata, siis teeb prokuratuur käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toimingud hiljemalt viisteist päeva enne käesoleva seadustiku § 130 lõikes 3 või 31 sätestatud tähtaja lõppu.

(7) Kui kohtueelses menetluses on esitatud tsiviilhagi, saadab prokuratuur selle koos süüdistusaktiga kohtusse. Tsiviilhagi koopia edastab prokuratuur süüdistatavale, tema kaitsjale ja tsiviilkostjale. Üldmenetluses kohtusse saadetavas kriminaalasjas ei või tsiviilhagile lisada tõendeid.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2010, 8, 34 – jõust. 27.02.2010]

[RT I 2008, 32, 198 – jõust. 01.01.2009]

[RT I 2008, 32, 198 – jõust. 15.07.2008]

[RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid