Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 245. Kokkulepe

(1) Kokkuleppes märgitakse:

1) kokkuleppe sõlmimise aeg ja koht;

2) prokuröri ametinimetus ning nimi;

3) süüdistatava nimi, elu- või asukoht ja aadress, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, emakeel ning töökoht või õppeasutus;

4) kaitsja nimi;

5) süüdistatava karistatus;

6) süüdistatavale kohaldatud tõkend ja selle kestus;

61) märkus selle kohta, et kahtlustatavale või süüdistatavale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärgi;

7) kuriteo asjaolud;

8) kuriteo kvalifikatsioon ning kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus;

9) karistuse liik ja määr;

10) konfiskeerimisele kuuluv vara.

(2) Kui süüdistatavale mõistetakse karistus mitme kuriteo eest, märgitakse kokkuleppes iga karistuse liik ja määr ning üldkaristuse liik ja määr.

(3) Kui süüdistatavale mõistetakse karistus mitme kohtuotsuse järgi, märgitakse kokkuleppes ka üldkaristuse liik ja määr.

(4) Kokkulepe on sõlmitud, kui prokurör, süüdistatav ja tema kaitsja on sellele alla kirjutanud.

(5) Prokuratuur edastab kokkuleppe koopiad süüdistatavale ja kaitsjale ning saadab kriminaaltoimiku kohtusse.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2007, 2, 7 – jõust. 01.02.2007]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid