Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 98. Eksperdi õigused ja kohustused

(1) Eksperdil on ekspertiisi tehes õigus:

1) taotleda ekspertiisimaterjali täiendamist;

2) ekspertiisimaterjali täielikkuse tagamiseks osaleda uurimisasutuse või prokuratuuri kutsel menetlustoimingus ja kohtu kutsel kohtulikul uurimisel;

3) tutvuda kriminaalasja materjaliga, mis on vajalik ekspertiisiks;

4) keelduda ekspertiisi tegemast, kui talle esitatud ekspertiisimaterjal ei ole küllaldane või kui ekspertiisimääruses esitatud ekspertiisiülesanded on väljaspool tema eriteadmisi või kui küsimustele vastamine ei eelda eksperdiuuringuid ja eriteadmistele tuginevate järelduste tegemist;

5) taotleda, et menetleja loal viibiks ekspertiisi juures isik, kes võib anda eksperdiuuringuteks vajalikke selgitusi;

6) seada ja lahendada omal algatusel ekspertiisimääruses esitamata ekspertiisiülesanne.

(2) Ekspert on kohustatud:

1) eksperdiks määramise korral tegema ekspertiisi;

2) ilmuma menetleja kutsel;

3) tagama eksperdiuuringute igakülgsuse, täielikkuse ja objektiivsuse ning eksperdiarvamuse teadusliku põhjendatuse;

4) [kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

5) hoidma saladuses temale ekspertiisi tegemisel teatavaks saanud asjaolud, mida võib avaldada üksnes menetleja kirjalikul loal.

(3) Kui ekspert jääb mõjuva põhjuseta ilmumata, võib eeluurimiskohtunik prokuratuuri taotlusel või kohus teda kohtumääruse alusel trahvida.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid