Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 212. Uurimisalluvus

(1) Kohtueelset menetlust toimetavad Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uurimisasutustele toimetavad kohtueelset menetlust ka:

1) [kehtetu – RT I 2009, 27, 165 – jõust. 01.01.2010]

2) Maksu- ja Tolliamet maksualases ja tollieeskirjade rikkumise kuriteos;

3) Sõjaväepolitsei kaitseväeteenistusalases kuriteos ja sõjakuriteos;

4) [kehtetu – RT I 2003, 88, 590 – jõust. 01.07.2004]

5) Konkurentsiamet konkurentsialases kuriteos;

6) Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla vanglas toimepandud ja kinnipeetava poolt toimepandud kuriteos;

7) Keskkonnainspektsioon keskkonna ja loodusvarade kaitse ning kasutamise nõuete rikkumise kuriteos.

(3) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(4) Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti vahelise uurimisalluvuse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Prokuratuur võib otstarbekusest lähtudes muuta oma määrusega käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud uurimisalluvust konkreetses kriminaalasjas.

[RT I, 29.12.2011, 1 – jõust. 01.01.2012]

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2009, 27, 165 – jõust. 01.01.2010]

[RT I 2008, 35, 212 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid