Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 477. Abistamise ulatus

(1) Taotlevas riigis mõistetud karistuse või muu mõjutusvahendi täitmisel ei tohi lisaks käesoleva seadustiku §-s 436 sätestatule taotlevat riiki abistada, kui:

1) taotluse aluseks olev kohtuotsus ei ole jõustunud;

2) otsust ei ole teinud sõltumatu ja erapooletu kohus;

3) otsus on tehtud tagaselja;

4) süüdistatavale ei ole tagatud kaitseõigust või kriminaalmenetlus ei ole toimunud talle arusaadavas keeles;

5) tegu, mille toimepanemise eest on kohaldatud karistust või muud mõjustusvahendit, ei ole kuriteona karistatav Eesti karistusseadustiku järgi või karistusseadustik ei näe ette sellist karistust või mõjutusvahendit, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud süütegude eest;

6) Eesti kohus on isiku samas süüdistuses süüdi mõistnud või tema suhtes on kriminaalmenetlus jäetud alustamata või lõpetatud;

7) Eesti seaduse kohaselt on kohtu- või muu asutuse otsuse täitmine aegunud;

8) otsus on tehtud füüsilise isiku kohta, keda Eesti seaduste kohaselt ei saa tema vanuse tõttu karistada tegude eest, millega seoses otsus on tehtud;

9) otsus on tehtud isiku kohta, kellel on käesoleva seadustiku § 4 punkti 2 alusel puutumatus;

10) rahaline karistus või rahatrahv on võrdväärne või väiksem kui 70 eurot;

11) ei esitata tunnistust või see on ebatäielik või selgelt ei vasta kohtuotsusele või muu asutuse otsusele.

(2) Kui isikule on välisriigis mõistetud vangistus, on tema karistuse täitmisel abi osutamise taotluse rahuldamine lubatud juhul, kui isik on Eesti kodanik ja taotlusele on lisatud isiku kirjalik nõusolek, mille kohaselt ta soostub enda üleandmisega karistuse kandmise jätkamiseks Eestis. Nõusolekust ei saa loobuda.

(3) Kui Eesti Vabariigi kodaniku kohta tehtud kohtuotsuses või sellega seonduvas haldusaktis sisaldub korraldus saata ta vangistusest vabastamise järel riigist kohe välja, võib nõustuda üleandmisega isiku nõusolekut arvestamata.

(4) Kui taotlevas riigis tehtud konfiskeerimisotsus puudutab menetlusvälist isikut, on selle täitmine keelatud, kui:

1) kolmandale isikule ei ole antud võimalust oma huve kaitsta või

2) otsus ei ole kooskõlas Eesti seaduse alusel samas asjas tsiviilmenetluse korras tehtud kohtulahendiga.

(5) Rahalise karistuse või rahatrahvi vastastikune tunnustamine on lubatud sõltumata teo karistatavusest Eesti seaduse järgi, kui Euroopa Liidu liikmesriigis on ette nähtud karistus järgmiste süütegude eest:

1) kuritegelikus ühenduses osalemine;

2) terrorism;

3) inimkaubandus;

4) lapse seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

5) narkootilise ja psühhotroopse ainega ebaseaduslik kauplemine;

6) relva, laskemoona ja lõhkeainega ebaseaduslik kauplemine;

7) korruptsioon;

8) pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve 1995. aasta 26. juuli Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;

9) rahapesu;

10) raha võltsimine, sealhulgas euro võltsimine;

11) arvutikuritegu;

12) keskkonnakuritegu, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega ebaseaduslik kauplemine;

13) ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis viibimisele kaasaaitamine;

14) tapmine, raske tervisekahjustuse tekitamine;

15) inimorganite ja -kudedega ebaseaduslik kauplemine;

16) inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;

17) rassism ja ksenofoobia;

18) organiseeritud või relvastatud röövimine;

19) kultuuriväärtustega, sealhulgas antiik- ja kunstiesemetega ebaseaduslik kauplemine;

20) kelmus;

21) väljapressimine;

22) piraatkoopiate ja võltsitud kauba valmistamine ning nendega kauplemine;

23) haldusdokumendi võltsimine ja sellega kauplemine;

24) maksevahendi võltsimine;

25) hormoonpreparaatide ja kasvukiirendajatega ebaseaduslik kauplemine;

26) tuumamaterjaliga ja radioaktiivse ainega ebaseaduslik kauplemine;

27) varastatud sõidukitega kauplemine;

28) vägistamine;

29) süütamine;

30) Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule alluvad kuriteod;

31) õhusõiduki või laeva kaaperdamine;

32) sabotaaž;

33) liiklussüüteod, sealhulgas süüteod, mis seonduvad töö- ja puhkeaja nõuetega, sõiduaja nõuetega ja autoveo ohutusnõuetega;

34) salakaubavedu;

35) intellektuaalse omandi vastased süüteod;

36) tervisevastased süüteod;

37) karistusseadustiku 13. peatüki 1. jao 2. jaotises nimetatud kahjustamissüüteod;

38) vargus;

39) Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu VI jaotise alusel vastuvõetud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil otsuse teinud riigi poolt süüteoks tunnistatud teod.

[ RT I 2008, 33, 201 – jõust. 28.07.2008]

[ RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid