Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 347. Kassatsioon

(1) Kassatsioon vormistatakse masina- või arvutikirjas. Kassatsioonile lisatakse selle elektrooniline koopia.

(2) Kassatsioonis märgitakse:

1) kassaatori nimi, menetlusseisund ja asukoha aadress ning telefoni- ja muu sidevahendi number;

2) selle kohtu nimetus, kelle lahend vaidlustatakse, ja kohtulahendi kuupäev;

3) selle kohtumenetluse poole nimi, kelle huvides või kelle vastu kassatsioon esitatakse, tema elu- või asukoha aadress ning telefoni- ja muu sidevahendi number;

4) kassatsiooni alus käesoleva seadustiku § 346 järgi ja viide materiaalõiguse või kriminaalmenetlusõiguse asjakohasele sättele;

5) kohtuotsusega tuvastatud faktilised asjaolud või kohtus uuritud tõendid, millele tuginedes kassaator põhjendab materiaalõiguse ebaõiget kohaldamist või kriminaalmenetlusõiguse olulist rikkumist;

6) dokumentide loetelu, mida kassaator peab vajalikuks kassatsioonimenetluses täiendavalt esitada kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise tuvastamiseks;

7) kassaatori taotluse sisu ja taotluse põhjendus;

8) [kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

9) põhjendus suulise menetluse vajalikkuse kohta, kui kassaator taotleb suulist menetlust;

10) kassatsioonile lisatud dokumentide loetelu.

(3) Kassatsioonile lisatakse kassaatori volitusi tõendav dokument, kui kassaator on advokaat ja tema volikirja ei ole kohtutoimikus.

(4) Kassatsiooni allkirjastab ja kuupäevastab kassaator.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid