Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 369. Teistmisavaldus

(1) Riigikohtu kriminaalkolleegiumile esitatav teistmisavaldus vormistatakse masina- või arvutikirjas. Teistmisavaldus edastatakse kohtule ka elektrooniliselt.

(2) Teistmisavalduses märgitakse:

1) teistmisavalduse esitaja nimi, ametinimetus ja asukoha aadress ning telefoni- ja muu sidevahendi number;

2) kohtu nimetus, kelle lahendi teistmist taotletakse, ja teistetava kohtulahendi kuupäev;

3) süüdimõistetu nimi, kelle suhtes kriminaalasja teistmist taotletakse;

4) teistmise alus käesoleva seadustiku § 366 järgi ja selle põhjendus;

5) milliste materjalide uurimist või kelle küsitlemist Riigikohtus peetakse teistmisaluse olemasolu selgitamisel vajalikuks;

6) kas teistmisavalduse esitaja taotleb suulist menetlust;

7) teistmisavaldusele lisatud dokumentide loetelu.

(3) Teistmisavaldusele lisatakse:

1) avalduse esitaja volitusi tõendav dokument, kui esitaja on vandeadvokaat;

2) teistmisavalduse koopia süüdimõistetule, kes ei viibi vabaduses ja kelle huve teistmisavaldus puudutab, ning prokuratuurile;

3) materjalid, mille uurimist Riigikohtus peetakse teistmisaluse olemasolu selgitamisel vajalikuks;

4) nende isikute elu- või asukoha aadress ning telefoni- ja muu sidevahendi number, kelle küsitlemist Riigikohtus peetakse teistmisaluse olemasolu selgitamisel vajalikuks.

(4) Kui kriminaalasja teistmist taotletakse käesoleva seadustiku § 366 punktides 1–4 ja 7 sätestatud alustel, lisatakse teistmisavaldusele selle kohtuotsuse koopia, millele tuginedes teistmist taotletakse.

(5) Teistmisavaldusele kirjutab alla esitaja ja märgib selle koostamise kuupäeva.

[ RT I 2006, 48, 360 – jõust. 18.11.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid