Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 233. Lühimenetluse kohaldamise alus

(1) Süüdistatava ja prokuratuuri taotlusel võib kohus kriminaalasja lahendada tunnistajaid, asjatundjaid ja eksperte välja kutsumata lühimenetluses kriminaaltoimiku materjali põhjal.

(11) Süüdistatav ja prokurör võivad kohtult taotleda lühimenetluse kohaldamist kuni kohtuliku uurimise alguseni maakohtus.

(2) Lühimenetlust ei kohaldata:

1) kuriteole, mille eest karistusseadustik näeb karistusena ette eluaegse vangistuse;

2) mitme süüdistatavaga kriminaalasjas, kui vähemalt üks süüdistatav ei nõustu lühimenetluse kohaldamisega;

3) karistusjärgse kinnipidamise kohaldamise aluste esinemisel.

(3) Lühimenetlust kohaldades juhindutakse käesoleva seadustiku 10. peatüki 2., 3., 5 ja 6. jaos sätestatust, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid