Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 154. Süüdistusakt

(1) Süüdistusakti sissejuhatuses märgitakse:

1) koostamise kuupäev ja koht;

2) prokuröri ametinimetus ning nimi;

3) kriminaalasja nimetus;

4) süüdistatava nimi, elu- või asukoht ja aadress, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, emakeel ning töökoht või õppeasutus;

5) süüdistatava karistatus.

(2) Süüdistusakti põhiosas märgitakse:

1) kuriteo asjaolud;

2) kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus;

3) andmed kuriteoga saadud vara kohta;

31) karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud;

4) tõendid, mis kinnitavad süüdistuse aluseks olevaid asjaolusid, viidates, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;

5) süüdistatavale kohaldatud tõkend ja selle kestus.

6) andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta;

7) andmed karistusjärgse kinnipidamise kohaldamise aluseks olevate asjaolude kohta, kui on olemas karistusseadustiku §-s 872 sätestatud alused karistusjärgse kinnipidamise kohaldamiseks;

8) andmed sõltuvusravi kohaldamise eelduseks olevate asjaolude kohta;

9) andmed järelevalvet vajavate süüdistatava laste ja vara kohta;

10) andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta;

11) andmed kriminaalmenetluse kulude kohta.

(3) Süüdistusakti lõpposas esitatakse:

1) süüdistatava nimi;

2) süüdistuse sisu;

3) kuriteo kvalifikatsioon karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi.

(4) Süüdistusaktile kirjutab alla ja selle kuupäevastab prokurör.

[RT I 2007, 2, 7 – jõust. 01.02.2007]

[RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I, 23.02.2011, 2 – jõust. 05.04.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid