Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 385. Kohtumäärused, mida ei saa vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses

Määruskaebust ei saa esitada järgmiste kohtumääruste peale:

1) kohtuistungi avalikkuse piiramise määrus;

2) varukohtuniku või varurahvakohtuniku kaasamise määrus;

3) kriminaalasja alluvusjärgsele kohtule saatmise määrus;

4) taandamismäärus, taandamisetaotluse rahuldamata jätmise määrus ning isiku menetlusest kõrvaldamise määrus;

5) menetlustoiminguks loa andmise määrus, välja arvatud vahistamise ja vahistamisest keeldumise, vahistamise tähtaja pikendamise või sellest keeldumise, väljaandmisvahistamise, isiku raviasutusse sundpaigutamise, vara arestimise, posti- või telegraafisaadetise arestimise, ametist kõrvaldamise, ajutise lähenemiskeelukohaldamise ja alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamise või tema seal viibimise tähtaja pikendamise määrused;

6) vahistuse põhjendatuse kontrollimise määrus, välja arvatud käesoleva seadustiku § 275 lõikes 2 nimetatud määrus;

7) kautsjoni põhjendatuse kontrollimise määrus;

8) ametist kõrvaldamise põhjendatuse kontrollimise määrus;

9) ajutise lähenemiskeelu põhjendatuse kontrollimise määrus, välja arvatud kui muudetakse ajutise lähenemiskeelu tingimusi;

10) käesoleva seadustiku §-des 201–2031 sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise ja uuendamise määrus, välja arvatud kannatanu käesoleva seadustiku §-s 2031 sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise määruse peale;

11) käesoleva seadustiku § 208 alusel kriminaalmenetluse alustamata jätmise või menetluse jätkamisest keeldumise määrus, välja arvatud määrus, millega on jäetud rahuldamata käesoleva seadustiku § 2052 alusel esitatud kaebus;

12) sundtoomise määrus;

13) tagaotsitavaks kuulutamise määrus;

14) käesoleva seadustiku § 231 alusel uurimisasutuse või prokuratuuri tegevuse vaidlustamise kohta tehtud määrus;

15) prokuratuurile kriminaaltoimiku tagastamise määrus;

16) kohtu alla andmise määrus;

17) tsiviilhagi menetlusse võtmise ja selles puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmise määrus;

18) kohtuliku arutamise edasilükkamise määrus;

19) kriminaalasjade eraldamise ja ühendamise määrus;

20) kohtumenetluses kohtumenetluse poole taotluse lahendamise määrus, välja arvatud kohtumenetluse kiirendamise taotluse lahendamise määrus ja määrus, millega lahendatakse taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks seoses menetluse mõistliku aja möödumisega;

21) [kehtetu – RT I, 23.02.2011, 3 – jõust. 01.01.2012]

22) ekspertiisimäärus;

23) kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamise ja kohtuotsuse pooltele kättesaadavaks tegemise aja muutmise määrus;

24) apellatsiooni käiguta jätmise määrus;

25) kriminaalasja ringkonnakohtus arutamisele määramise määrus;

26) käesoleva seadustiku § 427 lõike 2 ja § 428 alusel süüdimõistetule mõistetud vangistuse täitmisele pööramise küsimuses tehtud määrus;

27) käesoleva seadustiku § 451 alusel väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimise kohtumäärus;

28) vahistamismäärus loovutamismenetluses.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid