Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 145. Määrus

(1) Määrus on:

1) menetleja kirjalikult vormistatud ja põhistatud menetlusotsustus;

11) käesoleva seadustiku § 206 lõikes 11 sätestatud korras tehtud kriminaalmenetluse lõpetamise otsustus;

2) käesoleva seadustiku §-s 137 sätestatud korras tehtud ja kohtumenetluses üksikküsimuse lahendamisel kohtuistungi protokolli kantud menetlusotsustus, mille põhistust ei esitata.

(2) Põhistatud määruse sissejuhatuses märgitakse:

1) koostamise kuupäev ja koht;

2) koostaja ametinimetus ning nimi;

3) kriminaalasja nimetus – kriminaalasja number ja kuriteo kvalifikatsioon või kahtlustatava või süüdistatava nimi.

(3) Põhistatud määruse põhiosas esitatakse:

1) määruse põhjendus;

2) määruse menetlusõiguslik alus.

(4) Põhistatud määruse lõpposas esitatakse kriminaalasja või selle üksikküsimuse lahendamisel tehtud otsustus.

(5) Määrust koostades järgitakse selle sisu kohta esitatud lisanõudeid.

(6) Põhistatud määrust tutvustatakse käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel menetlusosalisele ning talle selgitatakse tema õigusi ja kohustusi, mille kohta võetakse allkiri.

(7) Menetleja määrust tema menetluses olevas kriminaalasjas on kohustatud täitma kõik isikud.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2006, 21, 160 – jõust. 25.05.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid