Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 470. Vara väljaandmine välisriigile

(1) Käesoleva seadustiku §-s 469 sätestatud alusel Eestist vara välisriigile väljaandmise otsustab vara asukoha järgne maakohtu kohtunik määrusega ainuisikuliselt.

(2) Määruses märgitakse:

1) üleantava vara nimetus ja asukoht ning võimaluse korral vara omaniku või valdaja nimi;

2) läbivaadatud taotluse sisu;

3) määruse sisu ja põhjendus;

4) menetlusõiguslik alus;

5) kohtu otsustus ja edasikaebamise kord.

(3) Jõustunud määruse koopia saadab kohus Justiitsministeeriumile, kes teavitab taotlevat riiki taotluse täitmisest või sellest keeldumisest.

(4) Vara üleandmise taotlevale välisriigile korraldab pädev õigusasutus.

(5) Edasilükkamatutel juhtudel võib välisriigi taotlusel vara arestida või teha läbiotsimise enne vara väljaandmise taotluse saamist. Nimetatud toimingud protokollitakse käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(6) Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) kaudu esitatud taotluse või Schengeni infosüsteemis oleva teate alusel tagaotsitava sõiduki kinnipidamisel koostatakse sõiduki kinnipidamise protokoll. Sõiduk arestitakse käeoleva seadustiku § 142 lõikes 9 sätestatud alustel kaheks kuuks. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei esita välisriik vara väljaandmise taotlust, vabastatakse sõiduk aresti alt.

[ RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

[ RT I 2008, 19, 132 – jõust. 23.05.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid