Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

LÜHENDID

a - aasta
alt - alternatiiv
änr - äärenumber
art - artikkel
Aufl - Auflage (väljaanne)
EA - Eesti Advokatuur
EAW - European Arrest Warrant
editor - editor(s) (toimetaja(d))
EIK - Euroopa Inimõiguste Kohus
EIÕK - Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
EJ - Eurojust
EJ MR - Eurojusti menetlusreeglid
EK - Euroopa Kohus
EKEI - Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
EL - Euroopa Liit
EL Teataja - Euroopa Liidu Teataja
ELL - Euroopa Liidu leping
ELTL - Euroopa Liidu toimimise leping
ENSV - Eesti NSV
ENSV ÜT - ENSV Ülemnõukogu Teataja
EP - Euroopa Parlament
EU - European Union
EÜL - Euroopa Ühenduste leping
EÜT L - Euroopa Ühenduste Teataja Lisa
ff. - ja järgnevad (saksa k)
GA - Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
HMK - Harju Maakohus
Hrsg - Herausgeber (toimetaja, koostaja)
IAP - International Association of Prosecutors
ingl k - inglise keeles
jg - jagu
jj - ja järgnevad
JM - Justiitsministeerium
JSK - justiits- ja siseküsimuste nõukogu
KAPO - Kaitsepolitseiamet
KarSK - karistusseadustiku kommenteeritud väljaanne
komm - kommentaar
koost - koostaja(d)
KPO KTB - PPA kriminaalpolitseosakonna kriminaalteabe büroo
lg - lõige
lk - lehekülg
ls - lause
MTA - Maksu- ja Tolliamet
Nn - niinimetatud
No - number, ingl k
n-ö - nii öelda
nr - number
NSVL - Nõukogude Liit
nt - näiteks
NT põhimõte - nemo tenetur se ipse accusare
OLAF - Euroopa Pettusevastane Amet
p - punkt
PPA - Politsei- ja Piirivalveamet
PPA KTB - Politsei- ja Piirivalve Ameti Kriminaalteabe Büroo
ptk - peatükk
PõhisK - põhiseaduse kommenteeritud väljaanne
RKHK - Riigikohtu halduskolleegium
RKK - Rahvusvaheline Kriminaalkohus
RKKK - Riigikohtu kriminaalkolleegium
RKPJK - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
RKTK - Riigikohtu tsiviilkolleegium
RKÜK - Riigikohtu üldkogu
Rn - Randnummer (äärenumber)
RP - riigi peaprokuröri juhise tähistus
RT - Riigi Teataja
RTL - Riigi Teataja Lisa
S - Seite (lehekülg)
s.o - see on
s.t - see tähendab
SE - seaduseelnõu
sh - sealhulgas
SIS - Schengeni infosüsteem
SiseMm - siseministri määrus
SMS - Short Message Service (mobiili lühisõnum)
StV - Strafverteidiger
tl - toimikuleht
TlnHK - Tallinna Halduskohus
TlnRK - Tallinna Ringkonnakohus
TMK - Tartu Maakohus
TrtRK - Tartu Ringkonnakohus
TsÜSK - tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommenteeritud väljaanne
ÜRO - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
v.a - välja arvatud
VangSK - vangistusseaduse kommenteeritud väljaanne
ViruRK - Viru Ringkonnakohus
vrd - võrdle
vs. - versus
vt - vaata
VVk - vabariigi valitsuse korraldus
VVm - Vabariigi Valitsuse määrus
ZIS - Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZStW - Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin