Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 491. Loovutamise üldtingimused

(1) Isiku loovutamine tema suhtes taotlevas riigis kriminaalmenetluse jätkamiseks on lubatud, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mis on taotlevas riigis karistatav vähemalt üheaastase vangistusega.

(2) Isik loovutatakse sõltumata teo karistatavusest Eesti karistusseadustiku järgi, kui taotlevas riigis on karistuse ülemmäärana ette nähtud vähemalt kolmeaastane vangistus järgmiste kuritegude toimepanemise eest:

1) kuritegelikus ühenduses osalemine;

2) terrorism;

3) inimkaubandus;

4) lapse seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

5) narkootilise ja psühhotroopse ainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

6) relva, laskemoona ja lõhkeainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

7) korruptsioon;

8) pettus, sealhulgas pettus Euroopa ühenduste 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;

9) rahapesu;

10) raha võltsimine;

11) arvutikuritegu;

12) keskkonnavastane kuritegu, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

13) ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis viibimisele kaasaitamine;

14) tapmine, raske tervisekahjustuse tekitamine;

15) inimorganite ja -kudedega ebaseaduslik kauplemine;

16) inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;

17) rassism ja ksenofoobia;

18) organiseeritud või relvastatud röövimine;

19) kultuuriväärtustega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

20) kelmus;

21) väljapressimine;

22) piraatkoopia ja võltsitud kauba valmistamine ja nendega kauplemine;

23) haldusdokumendi võltsimine ja sellega kauplemine;

24) maksevahendi võltsimine;

25) hormoonpreparaatide ja kasvukiirendajatega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

26) tuumamaterjaliga ja radioaktiivse ainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

27) varastatud sõidukitega kauplemine;

28) vägistamine;

29) süütamine;

30) Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule alluvad kuriteod;

31) õhusõiduki või laeva kaaperdamine;

32) sabotaaž.

(3) Isiku loovutamine tema suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse täitmiseks on lubatud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel, kui tal on kandmata vähemalt neli kuud vangistust.

[RT I 2008, 19, 132 – jõust. 23.05.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid